dimecres, 6 de setembre de 2017

Adjudicació de substitucions: tot el que cal saber-ne

Un cop començat el setembre, torna a estar en funcionament el tràmit telemàtic setmanal per a què els interins docents optin a què se'ls adjudiqui una plaça durant el curs escolar.

Les instruccions del procés d'adjudicació de substitucions es troben a l'annex 2 de la convocatòria d'adjudicacions per al curs 2017-18.

Passem a veure'n el funcionament:

1- TRÀMIT D'ADJUDICACIONS

Qui pot realitzar el tràmit?
 • El pot realitzar qualsevol interí que estigui en situació de disponible, és a dir, aquell que està admès a borses, no té una plaça adjudicada, i no està exclòs per manca de titulació de català o del màster de formació pedagògica.
És obligatori realitzar-lo?
 • No. Optar a cobrir substitucions és voluntari. Si un interí disponible no vol fer el tràmit per la raó que sigui (té una altra feina, no li interessen les places disponibles, no vol que se li adjudiqui una plaça en un moment concret, etc.) no passa res i l'interí continua a les llistes amb la seva puntuació i disponible per a qualsevol altra setmana en què sí li interessi accedir a substitucions.
 • Si l'interí decideix fer el tràmit, tampoc està obligat a seleccionar totes les places a què pot optar, basta que seleccioni les que li interessin.

Quan es pot realitzar?
 • El tràmit de substitucions s'obre setmanalment des de setembre fins a juny cada divendres a les 15.00 i es tanca el dilluns a les 12.00 . El primer tràmit ordinari d'aquest curs es farà entre els dies 8 i 11 de setembre.
 • Cada curs, a més, a la primera setmana de setembre s'obre un tràmit extra de substitucions abans del primer divendres per tal d'avançar la primera tanda d'adjudicacions i que els interins puguin incorporar-se al centre al més aviat possible abans que ho faci l'alumnat. Enguany, aquest primer tràmit extra s'ha obert el dimarts 5 i es tanca el dijous 7 a les 12.00.

Com s'hi accedeix?
 • L'accés es troba al Portal del Docent Interí indicat com a "accés al tràmit".
 • Si clicau sobre aquest darrer enllaç, veureu que podeu iniciar el tràmit de tres maneres: amb certificat digital, amb el vostre usuari i contrasenya amb què accediu al Gestib i al Portal del Personal o, si no disposau de cap dels dos anteriors, hi podeu entrar de manera anònima.
Què permet fer aquest tràmit?
 • Aquest tràmit permet només seleccionar places per a què ens puguin adjudicar.
 • No permet fer modificacions en les opcions d'illes, funcions o tipus de jornada que indicàrem que estam disposats a cobrir quan ens apuntàrem a les borses d'interins.

2- PLACES

Quines places s'ofereixen?
 • Podeu veure les places disponibles entrant al Portal del Docent Interí > Places > Disponibles.
 • Podeu consultar les places disponibles filtrades per centre, per funció o bé la totalitat de places (en concret, un total de 711 places per a la convocatòria oberta entre el 5 i el 7 de setembre)
 • Qualsevol persona pot consultar les places disponibles, filtrades o no, independentment del seu estat com a interí (disponible / no disponible) o de si vol fer el tràmit o no.
 • En general, hi trobareu dos tipus de places: substitucions (absència temporal del titular) o vacants sobrevingudes (deixen de tenir titular o han sorgit amb posterioritat a les adjudicacions de l'estiu per raons de planificació educativa) 
 Què passa amb les places que no s'adjudiquin?
 • Si quan es tanca el tràmit setmanal d'adjudicació de substitucions queden places sense adjudicar perquè ningú va estar interessant en seleccionar-les o no quedaven interins disponibles de l'especialitat en qüestió, la Conselleria té dues vies per a cobrir-les:
 • A) Deixar-les per a tornar-les a oferir en obrir el tràmit del següent divendres.
 • B) Adjudicar-les mitjançant el procediment extraordinari abans d'obrir el tràmit del següent divendres. Aquest procediment sol usar-se per a cobrir aquelles places de substitució urgent o les que s'havien adjudicat mitjançant el tràmit setmanal però l'interí adjudicat ha renunciat a la plaça.

Com es descriuen les places?
 • Cada plaça, encapçalada amb el seu número de codi, el centre on es troba i la funció que s'hi ha d'impartir, ve acompanyada d'una fitxa en què s'especifiquen conceptes com:
                - Tipus de plaça: substitució, substitució per a tot un curs escolar, vacant
                - Tipus de jornada: mitja o completa
                - Data d'inici: quin dia s'inicia el contracte i s'ha de presentar l'interí al centre
                - Data de fi prevista: quin dia es preveu que s'acabi el contracte
                - Motiu: què ha causat la substitució o vacant? Els principals motius són excedències, reducció de jornada, maternitat o lactància, baixa, comissió de serveis, jubilació, renúncies, etc.
                - Lloc de treball: centre de destinació
                - Funció: o especialitat principal en què es treballarà
                - Perfil: si la plaça ve perfilada amb aspectes com ara treball per projectes, TIC...
                - Comentari: si falta alguna informació que es consideri rellevant i no hagi aparegut en els camps anteriors.

Com es determina la data de fi de contracte prevista?
 • Aquesta data depèn principalment de dos factors: el tipus de plaça i el motiu pel qual sorgeix.
 • Totes les places vacants sorgides abans del 12 de gener i de les quals s'hagi fet el nomenament el dia 11 de gener o abans, acabaran el contracte el 31 d'agost.
 • Així, les vacants sorgides a partir del 12 de gener tendran com a data de finalització de contracte el dia 30 de juny.
 • Pel que fa a les substitucions, no podran acabar el contracte després del 30 de juny. A més, hem de distingir entre les que vénen indicades com a "substitució per a tot un curs escolar" i les que només vénen indicades com a "substitució":
 • En general, les substitucions per a tot un curs escolar solen venir motivades per una comissió de serveis de manera que és difícil que el titular es reincorpori a la plaça durant el curs; per això, aquestes substitucions duen com a data de fi prevista el 30 de juny.
 • En canvi, la data de fi indicada de les substitucions motivades per causes diferents no pot assegurar-se del tot que es compleixi ja que, en darrer terme, només depèn del fet que la baixa del titular no es renovi o que aquest decideixi allargar o tornar abans d'una excedència, per exemple. En tot cas, qualsevol substitució s'acaba quan s'incorpora el titular o, sinó, com a màxim el 30 de juny.

3- NÒMINA

Quines places permetran cobrar l'estiu?
 •  Segons la normativa a dia d'avui, cobraran l'estiu els interins que ocupin una plaça amb data de finalització de contracte al 31 d'agost.
 • Per altra part, segons l'Acord Marc, la Conselleria es comprometé a pagar el juliol i agost del 2018 als interins que hagin treballat un mínim de cinc mesos i  mig durant el curs 2017-18. De moment, la Conselleria no ho ha ratificat ni ha explicat com es farien aquests pagaments a aquells interins que de moment no tenen contracte fins al 31 d'agost. Us anirem informant tot d'una que hi hagi novetats sobre aquest tema.
Es cobraran els complements de tutor i cap de departament?
 •  En aquest cas, ens hem de remetre també a l'Acord Marc, el qual només especifica que aquests complements es recuperaran durant el 2018. Ara bé, no s'hi indica a quin moment dels 2018 es començaran a cobrar ni si tendrà efectes retroactius per a tot el curs escolar del 2017-18 o no. Haurem d'esperar a veure si la Conselleria compleix l'acord i en quines condicions.

4- PRESA DE POSSESSIÓ

Què s'ha de fer abans de presentar-se al centre?
 •  Qualsevol interí a qui se li adjudiqui una plaça en qualsevol moment del curs escolar, no podrà presentar-se al centre si abans no ha fet el tràmit obligatori previ a la presa de possessió.
 • Podeu accedir a aquest tràmit des del Portal del Docent Interí > Utilitats > Presa de possessió.
Quan ens hem de presentar al centre?
 •  Hem de ser al centre a la data indicada com a data d'inici a la descripció de la plaça.
 • Si ens han adjudicat una plaça que es troba a una illa diferent d'aquella que vam fer constar com a residència a la inscripció a borses, i entre el dia en què se'ns adjudica la plaça i la data d'inici no hi ha com a mínim 3 dies naturals, l'interí disposa d'un màxim de tres dies naturals (comptadors des del dia següent al de l'adjudicació) per a incorporar-se a la plaça.
 • Si la data d'inici coincideix amb dia festiu a la localitat del centre, la incorporació s'ha de realitzar al primer dia lectiu següent. 
Què passa si no ens presentam al centre en el termini establert?
 •  Si no hi ha cap causa que ho justifiqui (vegeu pregunta següent), el nomenament quedarà sense efectes i l'aspirant restarà exclòs de les borses.
Durant els primers dies de setembre, l'interí ha d'anar al centre on tenia plaça al juny?
 • Segons el punt 17 de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions:
 • S'entén com a causa justificada la necessitat d'acabar les tasques pendents (exàmens i avaluacions) al centre on el funcionari interí tenia la destinació el curs anterior si la nova destinació és a una altra illa. La presa de possessió de la nova destinació i la incorporació efectiva s'han de produir una vegada acabades aquestes tasques i no més tard del 7 de setembre. El funcionari interí ha d'informar d'aquesta circumstància al director del centre on té la nova destinació.
 • Finalitzades les tasques pendents, ha de presentar al director del centre on té la nova destinació un certificat emès pel director del centre on va tenir la destinació el curs anterior que especifiqui les tasques pendents i els dies en què les ha duit a terme.
 • Si no es compleixen aquestes obligacions, s'ha d'entendre que la presa de possessió posterior a l'1 de setembre no queda justificada.

5- MÉS INFORMACIÓ
 •  Us recordam que te niu a la vostra disposició la nostra GUIA D'INTERINS per al curs 2017-18 a la qual podeu accedir clicant AQUÍ
 • També ens podeu fer arribar els vostres dubtes enviant-nos un correu a uob.ensenyament@gmail.com

dijous, 3 d’agost de 2017

INTERINS: cal fer el tràmit previ a la presa de possessió
Igual que l'any passat, els interins a qui s'haurà adjudicat una plaça per al curs 2017-18 hauran de realitzar el tràmit telemàtic previ a la presa de possessió abans d'incorporar-se al centre.

Aquest tràmit s'obrirà, segons Conselleria, a partir del dia 15 d'agost aproximadament i, un cop habilitat, hi podreu accedir clicant AQUÍ.

Els que tenguin plaça ja adjudicada per a dia 1 de setembre, hauran de fer el tràmit entre el 15 d'agost i l'1 de setembre.
Els interins que obtinguin plaça en les adjudicacions setmanals que comencin pel setembre, també hauran de fer el tràmit abans d'incorporar-se al centre.

Si no es fa aquest tràmit previ, no es pot prendre possessió de la plaça adjudicada.

El tràmit us guiarà a través de diferents pantalles, entre les quals:


 • haureu de confirmar les vostres dades personals
 • se us informarà a manera de recordatori sobre la plaça que se us ha adjudicat
 • podreu confirmar o modificar les vostres dades bancàries i el percentatge d'IRPF que voleu que us retenguin
 • s'indicarà si ja heu autoritzat o  no la Conselleria per a què gestioni la Certificació negativa del Registre Central de Delinqüents Sexuals. En cas que l'hàgiu d'entregar vosaltres mateixos, trobareu la informació necessària per a obtenir-la clicant AQUÍ
 • ja al final, se us presentarà un resum de les dades i s'indicarà si falta aportar algun tipus de documentació. Un cop revisat el resum, només faltarà clicar a "envia la sol·licitud"

dijous, 6 de juliol de 2017

Adjudicacions: preguntes freqüents

CONVOCATÒRIA D'ADJUDICACIONS DEL CURS 2017-18

1) Quines places són les que surten a les llistes actualitzades de vacants publicades el 5/7/17?
Resposta. Totes les places vacants sense titular i les substitucions previstes, a dia d'avui, per a tot el curs.
Les vacants (codi V) són places estructurals sense titular, és a dir, no s'han adjudicat a cap funcionari de carrera com a destinació definitiva. 

2) Què significa el codi SV?
R. Substitució per motiu de vacant.
Són places que es consideren vacants perquè, encara que tenguin titular,  es preveu que aquest no l'ocupi en tot el curs escolar.

3) S'hi inclouen les places de pacte?
R. Sí. Si alguna plaça de pacte no apareix al llistat és perquè s'ha adjudicat a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats. 
Podeu consultar les adjudicacions definitives del concurs de trasllats clicant AQUÍ.

4) El codi de cada plaça és el mateix que el de l'any passat?
R. No, es canvia cada any. 

5) Per què enguany no apareixen les places de pacte identificades amb la lletra T?
R. L'any passat era l'any en què s'adjudicava el pacte i les places que s'havien definit de pacte es marcaren amb la lletra T. Ara ja és el darrer any del pacte i els interins no poden optar a noves places de pacte, per això desapareix la T i posen una V de vacant.

6) Només es publicarà aquesta llista de places a dia 5/7/17? Apareixeran noves places?
R. Es publicarà una altra llista de places després de les adjudicacions dels funcionaris de carrera (Vegeu preguntes 15 i 16).
De les places que apareguin en aquest segon llistat, les primeres que desapareixeran seran les que hagin seleccionat els opositors aprovats en pràctiques i, a continuació, les que s'adjudiquin als interins de pacte no desplaçats. Les que quedin seran les que estaran disponibles per a la resta d'interins. (Vegeu preguntes 15 i 16)
Pel que fa a la possibilitat de noves places, sí que pot haver-n'hi alguna de nova que els centres hagin detectat com a necessitat en el darrer moment i després de les adjudicacions als funcionaris de carrera. En tot cas, si s'hi afegissin noves places, seria en un nombre bastant reduït i es tractaria de Vacants sobrevingudes. 

7) Què són les vacants sobrevingudes?
R. Vacants que no són estructurals i per tant no apareixen a les llistes. Es deuen a un augment de quota del centre, per exemple perquè s'hi ha afegit un nou grup, o hi ha hagut una jubilació després del més de juny, una defunció, etc. 

8) Un funcionari de carrera o en pràctiques pot seleccionar una plaça de pacte de les llistes? R. Sí. Les places de pacte que no s'adjudicaren a un funcionari de carrera en el concurs de trasllats, ara podran ser seleccionades pels funcionaris de carrera titulars d'un lloc de feina suprimit o desplaçats per manca d'horari, per un professor en expectativa de destinació definitiva, per un professor que hagi demanat el reingrés, per una comissió de serveis o per un opositor que hagi aprovat les oposicions.

9) Quins interins de pacte es consideren desplaçats?
R. Els interins de pacte afectats per una de les causes de la resposta anterior, o pel fet que el centre hagi modificat el perfil de la plaça afegint-hi funcions que l'interí no pugui assumir per manca de titulació. (Vegeu el punt 16.1.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions)

10) Com poden saber els interins de pacte si han estat desplaçats o no?
R. Abans de dia 21/7/17, la Conselleria publicarà un llistat especificant-ho, bastarà consultar-lo a la web de la D.G. de Personal Docent per saber la vostra situació. 

11) Qui i quan pot renunciar al pacte?
R. Pot renunciar-hi qualsevol interí de pacte tant si ha estat desplaçat com si no.
Entre els dies 21 i 23 romandrà obert un tràmit específic per a poder renunciar al pacte aquells qui ho desitgin. (Vegeu punt 16.3.1. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions)

12) Els interins de pacte no desplaçats i que tampoc hi renunciïn, han de fer el tràmit de selecció de places?
R. No. Després que es tanqui el tràmit de renúncia al pacte i abans de publicar les llistes provisionals d'interins adjudicats, la Conselleria adjudicarà d'ofici els interins de pacte no desplaçats ni renunciants i publicarà una llista provisional d'aquestes adjudicacions per a la qual hi haurà un dia de reclamacions. (Vegeu punt 7.5. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions) 

13) Els interins de pacte desplaçats que no renunciïn al pacte, què han de tenir en compte a l'hora de seleccionar les places?
R. Aquests interins han de respectar unes instruccions concretes a l'hora de fer la selecció de places les quals hauran d'ordenar d'una manera concreta (Vegeu punt 16.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions):
1r- totes les places de la mateixa especialitat i illa a jornada completa
2n- totes les places d'altres especialitats del mateix cos i de la mateixa illa a jornada completa
3r- totes les places d'altres especialitats del mateix grup i de la mateixa illa a jornada completa
4t- totes les places d'altres especialitats de distint grup i de la mateixa illa a jornada completa
5è- les places a mitja jornada de la mateixa illa (voluntàries)
6è- totes les places a altres illes a jornada completa
7è- les places a mitja jornada a altres illes (voluntàries)

14) Si un interí de pacte desplaçat decideix renunciar al pacte, haurà de respectar les condicions anterior?
R. No, simplement haurà de seguir les instruccions del punt 12. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions com la resta d'interins. 

15) En quin ordre s'adjudiquen les places als diferents col·lectius?
R. L'ordre d'adjudicació s'indica al punt 6 de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions i és el següent:

 1. comissions de serveis per formar d'equips directius.
 2. titulars d'un lloc de feina suprimit.
 3. titulars desplaçats per manca d'horari.
 4. professors en expectativa de destinació definitiva.
 5. professors que han sol·licitat l'ingrés.
 6. comissions de serveis per plans d'innovació.
 7. comissions de serveis per raons de servei en els centres.
 8. comissions de serveis per motius personals.
 9. comissions de serveis per motius personals de professors amb destinació a una altra comunitat autònoma.
 10. opositors aprovats que passen a ser funcionaris docents en pràctiques.
 11. interins de pacte no desplaçats.
 12. resta d'interins.
16) De totes aquestes adjudicacions, quines s'han fet i quan es faran les que manquin?
R. Els funcionaris de carrera fan la seva selecció de places els dies 6 i 7/7/17 (Vegeu punt 4.1. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions). A continuació, es publicaran les seves llistes provisionals d'adjudicacions i, l'endemà, tendran 1 dia per a reclamacions (Vegeu punts 7.1. i 7.2. id.). Després de les reclamacions, es publicaran les seves llistes definitives (Vegeu punt 8. id.).
Els funcionaris en pràctiques després d'haver aprovat les oposicions, seleccionaran places els dies 23 i 24/7/17 (Vegeu punt 4.2. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions). A continuació, llistes provisionals, reclamacions i adjudicacions (Vegeu punts 7.3., 7.4. i 8. id.).
Sobre els interins de pacte no desplaçats, vegeu la pregunta 11 i el punt 8. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions.
La resta d'interins, seleccionaran plaça entre el 28 i el 31/7/17 (Vegeu punt 4.3. de l'annex 1 de la convocatòria d'adjudicacions), a continuació es publicaran les llistes provisionals (vegeu punt 7.7. id.), hi haurà 1 dia per a reclamacions (punt 7.8.) i, finalment, les llistes definitives d'adjudicacions (punt 8.)

dilluns, 3 de juliol de 2017

PROCÉS D'ADJUDICACIÓ DE DESTINACIONS PROVISIONALS


Tota la informació a:
Terminis per presentar sol·licituds:

a) Els funcionaris de carrera docents sense destinació definitiva i els desplaçats per manca d’horari:
 • Del 6 al 7 de juliol, ambdós inclosos.

b) Els funcionaris docents en pràctiques:
 • Del 23 al 24 de juliol, ambdós inclosos.

c) Els aspirants a funcionaris interins docents: les persones admeses a les borses d’aspirants a funcionaris interins docents per al curs 2017-2018, inclosos els aspirants a funcionaris interins docents de pacte:
 • Del 28 al 31 de juliol, ambdós inclosos
 

dimecres, 28 de juny de 2017

UOB denuncia que els tècnics especialistes interins de FP són tractats com 'kleenex'


COMUNICAT DE PREMSA

Unió Obrera Balear, sectorial d'Ensenyament, denuncia que el canvi dels requisits per accedir a places d'interins de professor tècnic de FP tanca les portes al col·lectiu de tècnics especialistes, que fins ara han prestat serveis a plena satisfacció de l'Administració.

Els nous requisits, que es van començar a aplicar per al curs actual, imposen un període de sis anys per acreditar una titulació acadèmica superior, que es redueix un any a cada convocatòria. Els docents afectats, que imparteixen classe a centres públics des de fa més de 10 anys, no han pogut presentar-se a oposicions perquè en alguns casos no se n'han convocat durant més de 15 anys, o bé s'han exhaurit les quatre convocatòries a què tenien dret, i ara se'ls exigeix de cop i volta obtenir un títol universitari fora de l'horari laboral. Cap altra comunitat autònoma no ha establert un requisit semblant.

Es dóna el cas que aquest canvi de criteris es produeix arran d'un recurs contenciós-administratiu presentat per la regidora de seguretat de l'Ajuntament d'Eivissa, Estefanía Torres Sánchez (PSOE), juntament amb una advocada i un particular. Una sentència de juliol de 2015 va declarar nul l'accés dels tècnics especialistes no per il·legal, atès que l'Administració té potestat per decidir els criteris a aplicar, sinó perquè les bases de la convocatòria no n'explicaven els motius. És a dir que la Conselleria podria haver fet constar a la convocatòria següent la motivació, que és senzillament la manca d'aspirants amb titulacions superiors, tal com va al·legar el lletrat de la CAIB durant el contenciós, però va optar per introduir uns nous criteris arbitraris i sense cap fonament pedagògic.
L'ampli marge que té la Conselleria per fixar els criteris de selecció d'interins ho demostra el fet que hi ha sis comunitats autònomes que permeten participar els tècnics especialistes a les borses amb el requisit d'acreditar una determinada experiència docent. En alguns casos s'hi afegeix haver aprovat oposicions, parcialment o totalment (1).

Per altra banda, la titulació superior que s'exigeix als tècnics especialistes interins no s'aplica en el cas de les oposicions per a 10 especialitats per normativa estatal, també per manca d'aspirants amb aquest requisit (a les Illes Balears només es demanen dos anys de serveis als interins d'aquestes especialitats). Tampoc no s'aplica a les convocatòries extraordinàries d'especialistes, a les quals la Conselleria ha de recórrer quan queden places sense cobrir pel procediment ordinari i no s'exigeix titulació.

Ens trobam davant un nou exemple de maltracte als docents, en aquest cas per satisfer no sabem encara quins interessos, que demostra la poca consideració del Govern actual cap al col·lectiu que va fer possible el canvi de color polític a les institucions.
Reclamam que es reconegui la capacitat professional d'aquests docents, prou demostrada al llarg del temps, i que es modifiquin les properes convocatòries de forma que se'ls permeti continuar presentant-se a borses, sense les restriccions esmentades i amb uns requisits raonables.Palma, 27 de juny de 2017


(1) Cantàbria i Madrid exigeixen haver prestat serveis un temps determinat.
Aragó, Asturies, Castilla la Mancha i Castilla-León demanen, a més, haver aprovat en part o totalment unes oposicions.


Diari de Balears:  

Última Hora: